GDPR-Privacyverklaring

De KF Ste Cecilia Berlaar vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KF Ste Cecilia Berlaar vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De KF Ste Cecilia Berlaar vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor is binnen de vzw een verantwoordelijke voor uw privacygegevens aangesteld. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Privacyverantwoordelijke voor de KF Ste Cecilia Berlaar – Ivan Op de Beeck

Stationssteenweg 274

2560 Kessel

privacy@ceciliaberlaar.be

         Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

         Verstrekking aan derden

         Bewaartermijn

         Beveiliging van gegevens

         Uw rechten omtrent uw gegevens

         Klachten

         Wijziging privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de KF Ste Cecilia Berlaar vzw verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:

De KF Ste Cecilia Berlaar is een muziekkorps dat zich richt op het uitvoeren van verschillende soorten muziek, van traditionele fanfare- tot moderne popmuziek. Tevens beschikken wij over een jeugdensemble dat een eigen repertoire brengt. Het doel van de fanfare is om een breed publiek te entertainen en te inspireren door muziek te brengen van hoge kwaliteit, en dit steeds in een sfeer van vriendschap. Daarnaast wil de fanfare ook een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap door deel te nemen aan lokale evenementen en activiteiten.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

         om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de KF Ste Cecilia Berlaar vzw;

         het versturen van uitnodigingen en publicaties zoals infobrieven, e-mails en brochures/flyers;

         het communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over onze vereniging en ze zodoende ook bekender te maken of ons netwerk te versterken;

         de kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van lokale en/of regionale initiatieven zoals andere HaFaBra-verenigingen, VLAMO en andere officiële instellingen die zich bezighouden met HaFaBra.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

         persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, foto, instrumentgegevens, BTW-nummer).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van onze vereniging verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt, behalve eventueel onze vertrouwde verwerkers (zie ‘verwerkers’ verderop).

De verwerking van de persoonsgegevens door de KF Ste Cecilia Berlaar vzw gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:

         om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming;

         in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden;

         in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien (en alleen dan) dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

         het verzorgen van ICT-infrastructuur (via one.com, Google.com, Microsoft).

         het verzorgen (en verspreiden) van flyers, uitnodigingen en publicaties.

         Het verwerken en ontvangen van betalingen (via partner Mollie).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

De KF Ste Cecilia Berlaar vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

         alle personen die namens de KF Ste Cecilia Berlaar vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

         we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

         we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

         we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

         we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

         onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover in eerste instantie eerst contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De KF Ste Cecilia Berlaar vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.